اهمیت مشاوره(۲)

موضوع: اهمیت مشاوره(۲)

اگر می خواهید از مشاوره بهره بهتر و سریعتر دریافت کنید

  1. صداقت داشته باشید
  2. با اطمینان گفتگو نمایید
  3. شنیدنی ها را با دقت و تامل گوش کنید
  4. توقع نتیجه خیلی سریع نداشته باشید
  5. واقعا تابع رهنمودها باشید
  6. رفت و آمد خود را در این مسیر یک عبادت شایسته بدانید
  7. اُفت و خیزهای اجرایی شما را نگران نکند
  8. حوصله و نشاط خود را تقویت نمایید
  9. تحلیل های مشاور را در صورتی که پذیرفتید اجرا کنید
  10. اگر مواردی از مسائل طرح شده ناگویا بود توضیح بخواهید

افزودن یک دیدگاه