اهمیت مشاوره(۳)

موضوع: اهمیت مشاوره(۳)

با چه کسانی مشورت نکنیم

 1. غیر متدین
 2. حریص
 3. بخیل
 4. مستکبر
 5. نا پایدار
 6. نا آگاه
 7. دروغگو و دروغ منش
 8. کم تجربه
 9. لجوج
 10. مغرور
 11. شتاب زده
 12. ترسو
 13. منافق
 14. فردی که کاملا نسبت به او شناخت نداریم

تمام مواردی که مطرح شد، همگی مضمون روایات می باشد.

افزودن یک دیدگاه