اهمیت مشاوره(۵)

آیا می دانید مشکلات ممکن است دست آورد وراثت و خانواده و جامعه یا خود انسان باشد، پس نباید در برابر همه مشکلاتی که بروز می کند انسان فقط خود را ملامت و سرزنش کند.

آیا می دانید

برای رهایی از یک نارسایی باید با محور های زیر آشنا بود

 1. مرز اعمال
 2. ابعاد آن
 3. ابزار نارسایی
 4. مراتب
 5. شیوه های پالایش
 6. زمینه های تنفّر
 7. راه های جایگزینی
 8. حفظ شوق و نشاط
 9. نقش مکروهات
 10. نقش مستحبات
 11. فرایند الگو
 12. شناخت موانع ترک
 13. راه های درمان
 14. توان اجرایی خود

و برای اجرای آنها نیاز به هم فکری خردمندانه است.

افزودن یک دیدگاه