اهمیت مشاوره(۶)

موضوع: اهمیت مشاوره(۶)

برادر عزیز

طرح مشکلات با افراد

  1. نا آگاه
  2. بیگانه از حوزه
  3. غیر متدین
  4. سودجو
  5. کم ظرفیت
  6. دشمن دوسن نما

پی آمد های غیر قابل جبرانی دارد، برای جلوگیری از دست آورد های منفی، مشاوره مدرسه در خدمت شماست.

برادر جان

مشکل شما، مشکل ماست

اسرار شما، اسرار ماست

آبروی شما، آبروی ماست

پیشرفت شما، آرزوی ماست

آرامش شما، خواسته ماست

نشاط و تلاش شما، امید ماست

و

مشاوره در همین راستا است.

افزودن یک دیدگاه