مسئولین مدرسه

حاج آقای آهنگران
حاج آقای آزادی
حاج آقای نوروزی
حاج آقای خدابخش
حاج آقای علی محمدی
حاج آقای شرافتی

 

حاج آقای شهسواری

 

حاج آقای حسینی
آقای اصلی بیگی
آقای ابراهیم پور