معاونت ها

معاونت آموزش حجت الاسلام صدرالدین نوروزی

 

 

معاونت آموزش حجت الاسلام حمدالله آزادی
معاونت مشاوره حجت الاسلام علی محمدی
معاونت پژوهش حجت الاسلام نادر شهسواری
معاونت تهذیب حجت الاسلام جواد خدابخش
معاونت رسانه حجت الاسلام حسینی